POWER UP

Овластяване и повишаване на квалификацията на жени мигрантки за насърчаване на социалното и трудовото им приобщаване


Жените мигрантки трябва да се справят с много бариери, които не им позволяват да достигнат до легалния пазар на труда и да бъдат част от социалния и политическия живот.

Проектът „POWER UP“ цели социалното и трудовото приобщаване на жени с мигрантски произход чрез овластяване и повишаване на квалификацията им чрез повишаване на техните умения.

Това е транснационален проект, разработен от партньори от четири европейски държави – България (координатор), Португалия, Испания и Чехия – по програма Еразъм + (октомври 2019 г.-септември 2021 г.).целеви групи


  • жени: мигрантки, бежанки, търсещи убежище, новодошли
  • професионалисти: обучители, съветници, социални работници
  • ключови заинтересовани страни: лицата, вземащи решения на социалните и трудовите политики, участниците в областта на миграцията на жените


дейности


  • Създаване на многоезична платформа за електронно обучение, която да предложи набор от масови отворени онлайн курсове за обучение (MOOK) за социални, граждански, предприемачески и дигитални компетенции за овластяване на жени и професионалисти
  • Изготвяне на наръчник с иновативен подход в подкрепа на професионалисти, работещи с жени с мигрантски произход;
  • Разработване на насоки и препоръки за политики, насочени към лицата, вземащи решения и политики, за насърчаване на социалното и трудовото приобщаване на жените с мигрантски произход;
  • Овластяване на жени и професионалисти мигрантки чрез пилотната фаза на местно ниво;
  • Организиране на действия за разпространение и заключителни конференции във всички участващи страни.