o projektu POWER UP


POWER UP

Posílení postavení a zvyšování kvalifikace žen migrantek s cílem podpořit jejich sociální a pracovní začlenění


Ženy migrantky musí čelit mnoha překážkám, které jim brání v přístupu na legální trh práce a v účasti na sociálním a politickém životě.

Projekt POWER UP se zaměřuje na sociální a pracovní začleňování migrantek cestou posílení a zvyšování úrovně jejich kvalifikace v oblasti průřezových dovedností.

Jedná se o nadnárodní projekt vyvinutý partnery ze čtyř evropských zemí – Bulharska (koordinace), Portugalska, Španělska a České republiky – v rámci programu Erasmus+ (říjen 2019 – září 2021).


cílové skupiny


  • ženy: migrantky, uprchlíci, žadatelé o azyl, nově příchozí
  • profesionálové: pedagogové dospělých, poradci, sociální pracovníci
  • klíčové stakeholdery: rozhodující činitelé v oblasti sociální a pracovní politiky, aktéři v oblasti migrace žen


aktivity


  • vytvoření vícejazyčné e-learningové platformy s cílem opakovaně nabídnout  online kurzy v oblasti sociálních, občanských, podnikatelských a digitálních kompetencí pro posílení postavení žen a vzdělávání profesionálů
  • vytvoření příručky inovativních technik na podporu profesionálů pracujících se ženami migrantkami
  • vypracování pokynů a strategických doporučení pro rozhodující aktéry a tvůrce politik za účelem podpory sociálního a pracovního začlenění žen migrantek
  • posílení postavení žen migrantek a vzdělávání profesionálů prostřednictvím lokálních pilotních setkání
  • organizace a šíření akcí a závěrečných konferencí ve všech zúčastněných zemích