Насоки и препоръки

Ръководствата и препоръките на „POWER UP“ апелират към чувствителността и информираността на основните заинтересовани страни за нуждите както на жените с мигрантски произход, така и на професионалистите. Те предлагат цялостен преглед на:

  • преодоляване на пропуските по отношение на икономическото участие на жените
  • насърчаване на икономическа независимост на жените с мигрантски произход
  • борба с дискриминацията, основана на пола, по отношение на участието на жени с мигрантски произход в техните общности